Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Договор за юридическа помощ от разстояние - образец и общи условия към него

Адвокатско дружество

"Пешковски и Карамелски"

 

Адрес: град Враца, ул. „Лукашов“ №11, телефони за контакт: 092/661030 / 0884078954 / 0884352897 / имейл: office@pklaw.bg / pkadvr@abv.bg

https://www.pklaw.bg

 

 

Договор за юридическа помощ от разстояние/ДЮПР/ №......

     

Днес, . . . . . . . . . . . . . 20. . . . г., се сключи настоящият договор между:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ЕГН/   ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., с e-mail …………..  и телефон за връзка …………… наричан по-долу КЛИЕНТ,

И адв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , личен номер. . . . . . . . , вписан в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . адвокатска колегия, сл.адрес на кантората: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /адвокатско дружество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., с адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,с e-mail …………..  и телефон за връзка ……………  наричан по-долу АДВОКАТ

 

                                                           I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

чл.1. АДВОКАТЪТ се задължава, при условията и срещу възнаграждението, предвидени в този договор, да предоставя юридическа помощ на КЛИЕНТА от разстояние чрез Интернет или по телефона, изразяваща се в: ………………………………………………………………………………………………………

II.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 

Чл. 2. (1) Възнаграждението за предоставяните услугие в размер на ………………. лв. платимо чрез банков превод по следната банкова сметка IBAN………………………………………………………………………. с основание: „ДЮПР № и дата“ , както следва:

-50 % - авансово в  …. - дневен срок от сключването на този договор;

 - останалата част - в . . . . -дневен срок след предоставянето на юридическа помощ по чл. 1

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл. 3. (1) КЛИЕНТЪТ декларира за целите на този договор e-mail …………….. и телелефон за връзка ………………………

(2) АДВОКАТЪТ декларира за целите на този договор e-mail …………….. и телелефон за връзка ………………………

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 

чл. 4. Общите условия, уреждащи отношенията между АДВОКАТА и КЛИЕНТА, при предоставяне на юридически услуги и на правна помощ от разстояние са неразделна част от този договор, а с подписването му  КЛИЕНТЪТ декларира, че се е запознал с тази информация, съгласен е личните му данни да се обработват от АДВОКАТА за изпълнение на договора и приема Общите условия.

Този договор се състави и подписа дистанционно. Страните се съгласяват, че подписите, изпратени по електронни пощи, са валидни.

 

 

 

 АДВОКАТ:                                                                        КЛИЕНТ:

                       _____________________                                               _____________________

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

към

договор за юридическа помощ от разстояние/ДЮПР/

 

 

Тези общи условия регламентират отношенията между Адвокат ....... със служебен адрес гр.Враца, ул. „Лукашов“ № 11, ет. 5 - Адвокатско дружество „Пешковски и Карамелски“ и КЛИЕНТИТЕ при предоставяне на юридически услуги и на правна помощ от разстояние. Общите условия могат да бъдат изменяни или допълвани с отделен индивидуален договор, съобразен с конкретния казус.

 

КЛИЕНТЪТ запознава АДВОКАТА с казуса, по който желае да бъде консултиран, като изпраща писмо по ел. поща на адрес pkadvr@abv.bg с прикачени наличини книжа или документи, ако розполага с такива.

АДВОКАТЪТ се запознава с получения конкретен казус и в еднодневен срок изпраща отговор по ел. поща до КЛИЕНТА дали приема да окаже правна помощ, като прикача едностранно подписан и оформен договор за юридическа помощ от разстояние /ДЮПР/ и пълномощно с правата по чл. 34, ал. 2 и 3 от ГПК, когато това е необходимоза КЛИЕНТА в отношенията му с трети физически, юридически лица, административни органи, съдилищата и др.

ДЮПР се счита за сключен от момента, в който КЛИЕНТЪТ го върне подписан от негова страна на ел. поща pkadvr@abv.bg, прикачен като снимка или сканиран. С ДЮПР се предоставя услуга от разстояние без едновременното физическо присъствие на КЛИЕНТА и АДВОКАТА, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, включително в момента на сключване на договора.

Срещу уговореното в договора възнаграждение, АДВОКАТЪТ пизвършва юридическа помощ от разстояние на КЛИНЕТА чрез изпращане на писмо по електронна поща или устна консултация по телефона.

КЛИЕНТЪТ декларира, че предоставените от него данни и обстоятелства са верни, както и за истинността на представените документи.

АДВОКАТЪТ, при условията и сроковете на /ДЮПР/, се задължава срещу възнаграждение, да предостави юридическа помощ на КЛИЕНТА, чрез даването на устни и писмени консултации, и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби, регистрации, промени и други услуги в Търговския регистър, свързани с възложената от клиента работа; представителство на доверителите и подзащитните, и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

Размерът на възнаграждението се уговаря в ДЮПР между АДВОКАТА и Клиента в абсолютна сума и/или процент върху определен интерес. Този размер е справедлив и обоснован като  не може да бъде по-нисък от предвидения в Наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответната юридическа помощ.

При неплащане,  на която и да е част от възнаграждението по Договора, в предвидения срок, АДВОКАТЪТ има право незабавно да преустанови извършването на юридическата помощ без допълнително уведомяване на КЛИЕНТА. Изготвените книжа АДВОКАТЪТ предоставя на КЛИЕНТА при заплащане на всички дължими суми по Договора в пълен размер.

АДВОКАТЪТ може да поиска за вземанията си, произтичащи от неизплатени възнаграждения и разноски издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.

АДВОКАТЪТ може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на:

10.1.лица, които имат право на издръжка;

10.2.материално затруднени лица;

10.3.роднини, близки или на друг юрист;

В случаите на оказана безплатно адвокатска помощ и съдействие на лицата по 10.1,10.2. и 10.3., ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в Наредбата на Висшия адвокатски съвет по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата и осъжда другата страна да го заплати.

 

КЛИЕНТЪТ,сприемане на настоящите Общи условия,се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че същите могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.

КЛИЕНТЪТ декларира с приемане на настоящите Общи условия, че дава съгласието си АДВОКАТА да обработва личните му данни,съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 за следните цели: 1/ получаване и отговаряне на запитвания за предоставяне на услуги и въпроси по актуални казуси и 2/ изпълнение на задълженията по сключени договори за правна помощ. АДВОКАТЪТ има право да нанася данните в изготвяните при изпълнение на договора документи, както и да разкрива тези данни пред трети лица - нотариуси, съдилища, съдебни изпълнители, Агенция по вписванията, търговски банки, АГКК, общински администрации, фирми и др.,във връзка с изпълнение предмета насключения ДЮПР с  КЛИЕНТА.

всички Новини