Сфери на дейност


Адвокатите на Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” представляват и съветват местни и чуждестранни клиенти в следните области:


- ТЪРГОВСКО ПРАВО
- КОРПОРАТИВНО ПРАВО; СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ
- СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
  ПРИ СЪДЕБНИ И АРБИТРАЖНИ ДЕЛА
- НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО
- ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА
- ДАНЪЧНО ПРАВО
- ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
- ФИНАНСОВО И БАНКОВО ПРАВО. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
- КОНЦЕСИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
- АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
- ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
- ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО
- НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
- СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО